Cơ Cấu Pháp Lý Của Eurasia

Cơ cấu pháp lý  của Eurasia

Hiệp hội Eurasia được thành lập vào ngày 06 tháng 12 năm 1999, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển và tham gia vào xã hội của trẻ em, thanh niên và người lớn có khuyết tật về cơ thể và trí tuệ tại Việt Nam.

Quỹ Eurasia được thành lập ngày 30 tháng 03 năm 2007 với mục tiêu hỗ trợ Hiệp hội Eurasia thực hiện những nhiệm vụ của nó trong việc giúp đỡ những người khuyết tật tại Việt Nam.

 

Những điều lệ của hiệp hội Eurasia vì tiến bộ xã hội và hành động nhân ái

Điều 1: TÊN GỌI

Theo điều 60 Bộ luật Dân sự của Thụy Sĩ, một Hiệp hội được thành lập với thời gian không giới hạn, dưới tên gọi Hiệp hội “EURASIA vì sự phát triển ngành sư phạm điều trị tại Việt Nam”.

Điều 2: TRỤ SỞ CỦA HIỆP HỘI

Hiệp hội có trụ sở tại chính nơi sinh sống của chủ tịch Hiệp hội và chủ tịch Hiệp hội được bầu theo quy định tại Điều 6 (a) của Điều lệ này. (1)

Điều 3: THÀNH VIÊN HIỆP HỘI

Thành viên của Hiệp hội là tất cả các cá nhân và đoàn thể. Những người không có bất kỳ sự phân biệt về địa vị xã hội, niềm tin, ý thức, quan hệ chính trị, nguồn gốc dân tộc, tín ngưỡng. Miễn là họ tuân theo các mục tiêu của Hiệp hội được quy định tại Điều 4 và hợp lệ về quyết toán lệ phí hàng năm cho các thành viên theo quy định tại Điều 6 (d).

Điều 4: MỤC TIÊU

Các mục tiêu của Hiệp hội cụ thể như sau:

–           Tạo điều kiện hòa nhập vào xã hội và phát triển cho những người khiếm khuyết trí tuệ và thể chất cũng như cho những trẻ em bất hạnh tại Việt Nam.

–           Xác nhận, nâng cao và tôn trọng nhân phẩm cũng như quyền lợi của họ.

(Nên có khoảng cách giữa đoạn trên và đoạn dưới để thấy rõ là 2 đoạn khác nhau)

Để đạt được mục tiêu đó, Hiệp hội:

–           Hỗ trợ sự phát triển của ngành sư phạm điều trị và ngành trị liệu xã hội (bằng việc chăm sóc những người lớn bị khuyết tật);

–           Xúc tiến việc tạo dựng và phát triển cơ sở sư phạm, giáo dục và trị liệu thích hợp với nhu cầu của người khuyết tật, trong sự hòa hợp với những nét đặc thù về văn hóa và tinh thần của địa phương;

–           Đào tạo những nhà giáo dục, những giáo viên chuyên biệt, những nhà trị liệu và những chuyên viên khác phục vụ trong lĩnh vực này;

–           Khuyến khích và hỗ trợ sự giao lưu giữa các nền văn hóa trong sự tôn trọng tính đa dạng.

Điều 5: CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Các cơ quan có thẩm quyền của Hiệp hội là:

–           Đại Hội đồng được đề cập trong Điều 6 đến 11;

–           Ban quản lý được quy định tại Điều 12;

–           Kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều 6 (b) và 15

Điều 6: ĐẠI HỘI ĐỒNG

Đại Hội đồng bao gồm tất cả các thành viên của Hiệp hội dựa theo quy định tại Điều 3, những người đã nộp lệ phí thành viên hàng năm cho Hiệp hội.

Đại Hội đồng có nhiệm vụ:

a) Bầu ban quản trị, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và thủ quỹ;

b) Bầu ra thành viên của ban kiểm toán nội bộ;

c) Xem xét và phê duyệt báo cáo thường niên về các hoạt động của Hiệp hội và tổng kết các ngân khoản;

d) Điều chỉnh lệ phí hàng năm của các thành viên và quyết định ngân sách của Hiệp hội cho tài chính năm tiếp theo;

e) Quyết định loại trừ các thành viên bằng việc biểu quyết đạt hai phần ba thành viên Hiệp Hội, bao gồm cả những người đại diện hợp lệ bằng văn bản theo thủ tục quy định tại Điều 19;

f) Xem xét bất kỳ đề mục nào liên quan đến các mục tiêu của Hiệp hội có thể được ban quản trị đệ trình hoặc bất kỳ thành viên nào của Hiệp hội thông qua;

g) Tiến hành sửa đổi điều lệ này phù hợp với các thủ tục quy định tại Điều 21;

h) Quyết định giải thể của Hiệp hội theo quy định tại Điều 22.

Điều 7: PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ

Theo quy định tại Điều 12 về lời mời tham dự của Ủy ban Giám sát, Chủ tịch của Hiệp hội sẽ gửi thông báo đến tất cả các thành viên ít nhất 6 tuần trước ngày dự kiến của kỳ họp. Đại Hội đồng sẽ họp phiên thường kỳ trong 6 tháng đầu năm.

Điều 8: PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT

Theo quyết định của Ủy ban Giám sát hoặc theo yêu cầu của 1/6 thành viên của Hiệp hội, một phiên họp đặc biệt của Đại Hội đồng có thể được triệu tập. Phiên họp đặc biệt được triệu tập bằng văn bản và phải được gửi ít nhất 6 tuần trước ngày dự kiến của kỳ họp.

Điều 9: QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

Đại Hội đồng sẽ đưa ra quyết định dựa theo việc bỏ phiếu của đa số các thành viên trong Hiệp hội, bao gồm cả những người đại diện hợp lệ bằng văn bản, trừ trường hợp loại trừ các thành viên của Hiệp hội được quy đinh tại Điều 19.

Điều 10: NHỮNG ĐỀ XUẤT BỔ SUNG HOẶC THAY ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG

Những đề xuất bổ sung hoặc thay đổi bất kỳ vấn đề của Đại Hội đồng phải được gửi đến Ủy ban Giám sát ít nhất 4 tuần trước ngày dự kiến cho bất kỳ phiên họp nào. Trong khi đó, lời mời tham dự phiên họp cũng như chương trình sẽ được Đại Hội đồng thông báo đến các thành viên ít nhất 6 tuần trước ngày dự kiến của phiên họp.

Điều 11: QUYỀN BẦU CỬ/QUYỀN BỎ PHIẾU

Mỗi thành viên của Hiệp hội (Những người đã đóng góp kinh phí thành viên hàng năm) được cấp một phiếu biểu quyết tại Đại Hội đồng. Những phương án mới sẽ được các thành viên có mặt tại phiên họp bỏ phiếu, bao gồm cả những người đại diện hợp lệ bằng văn bản. Các thủ tục tương tự được áp dụng cho bất kỳ cuộc bỏ phiếu được đề cập trong Điều lệ này. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hiệp hội sẽ được áp dụng.

Điều 12: UỶ BAN GIÁM SÁT (UBGS)

Theo Điều 6 (a) Ủy ban Giám sát phải bao gồm tối thiểu 5 thành viên hoặc tối đa 9 thành viên. UBGS được quyền đưa ra quyết định dựa vào phần lớn các thành viên tham dự tại phiên họp. Ủy ban này còn phải điều hành tất cả các hoạt động của Hiệp hội và thay mặt Hiệp hội thực hiện quan hệ đối ngoại. UBGS còn đưa ra những điều khoản để chấp thuận các thành viên mới vào Hiệp hội (theo Điều 3). UBGS được quyền quyết định trong việc chi tiêu cho Hiệp hội trong phạm vi ngân sách hàng năm được thành lập bởi Đại Hội đồng theo Điều 6 (d).

Điều 13: CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU PHỐI

Ủy ban Giám sát sẽ được chủ tịch Hiệp hội triệu tập. Ủy ban này sẽ xem xét cách thức hoạt động để phù hợp với sự phát triển và điều phối các hoạt động của Hiệp hội.

Điều 14: QUYỀN CHO CHỮ KÝ VÀ ỦY QUYỀN

Chủ tịch và phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát phải cùng ký tất cả các khoản chi tiêu cho Hiệp hội. Trong trường hợp không có một trong hai người, họ có trách nhiệm giao phó quyền cho một hoặc hai thành viên khác của Ủy ban Giám sát. Người được giao phó sẽ thực hiện theo chỉ định và có quyền ảnh hưởng như cấp trên.

Điều 15: KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Đại Hội đồng sẽ bầu hai thành viên và một trong hai sẽ thay thế để tiến hành kiểm toán nội bộ của Hiệp hội. Theo điều 6 (b), người thay thế sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra các ngân khoản của Hiệp hội. Họ phải gửi báo cáo thường niên và đưa ra những kiến nghị liên quan đến Đại Hội đồng để Đại Hội đồng xem xét. Không một thành viên nào của Ủy ban Giám sát được tiến hành kiểm toán nội bộ.

Điều 16: THỜI HẠN NHIỆM KỲ

Theo Điều lệ về thời hạn nhiệm kỳ, mỗi một kỳ hạn sẽ kéo dài trong vòng 3 năm (tính theo kỳ dương lịch) và sẽ tiến hành tái bầu cử sau thời gian này. Trong trường hợp từ chức thì người tiền nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đến khi kỳ hạn kết thúc.

Điều 17: TÀI CHÍNH

Để được hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Hiệp hội như chi phí thành viên hàng năm, những khoản quyên góp, những tài sản hay các khoản đóng góp khác thì phải được trình lên Ủy ban Giám sát phê duyệt. Theo Điều 20, nếu một thành viên muốn rút ra khỏi Hiệp hội thì phí thành viên vẫn được duy trì cho đến khi được thông báo bằng văn bản và được phê duyệt bởi Ủy ban Giám sát.

Điều 18: TÍNH ĐỘC LẬP CỦA THÀNH VIÊN

Sự độc lập và tư lợi của mỗi thành viên sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thành viên khác trong Hiệp hội và không trái với các mục tiêu, nguyên tắc và các quyết định liên quan của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ này.

Điều 19: LOẠI TRỪ

Đại Hội đồng quyết định loại trừ các thành viên của Hiệp hội theo quy định tại Điều 6 (e), theo lời đề nghị của Ủy ban Giám sát, sau khi xem xét minh bạch bằng lời nói hoặc bằng văn bản, được đệ trình bởi các thành viên có liên quan.

Điều 20: THU HỒI

Việc rút khỏi Hiệp hội có thể được thông báo cho Ủy ban Giám sát bất cứ lúc nào. Và có hiệu lực ngay lập tức theo quy định của Điều 17 về ngân khoản của Hiệp hội.

Điều 21: ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

Đại Hội đồng sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ dựa vào số phiếu của 2/3 thành viên có mặt trong phiên họp, bao gồm những người đại diện hợp lệ bằng văn bản, theo lời đề nghị của Ủy ban Giám sát.

Điều 22: GIẢI THỂ

Đại Hội đồng có thể quyết định giải thể dưạ vào việc bỏ phiếu của 2/3 thành viên có mặt trong phiên họp, bao gồm những người đại diện hợp lệ bằng văn bản. Nếu trường hợp đó xảy ra, việc bỏ phiếu được tiến hành nhằm xử lý tài sản của Hiệp hội và giải quyết các khoản nợ (nếu có).

Điều 23: KHOẢN NỢ

Các hoạt động của Hiệp hội liên quan đến tài sản hoặc tài sản riêng sẽ không ảnh hưởng đến tài sản hoặc các khoản nợ của thành viên dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiệp hội Eurasia được thành lập vào ngày 06 tháng 12 năm 1989 tại thành phố Saint-Prex, Thụy Sĩ và được chấp thuận của tất cả những người tham gia.

[1] Tất cả những Điều lệ trên được áp dụng cho cả nam và nữ.