Edith Favoreu

Edith là một tư vấn kì cựu ở ELI. Cô cũng là đồng giám đốc của chứng chỉ nghiên cứu (CAS) về ‘Hạnh Phúc trong các tổ chức/đoàn thể’ – được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa ELI và Trường Geneva Management School.
Edith tốt nghiệp ngành luật công và luật Quốc Tế, Khoa học chính trị và Nhân học. Cô có bằng tiến sĩ về Luật So Sánh (mảng luật công)
Từ năm 2005, cô tham gia đào tạo các nhân viên sơ cứu, với tư cách là quản lý đào tạo tại Biofforce, Eirene, Isago. Cô tham gia CERAH( University of Geneva- Graduate Institute) trong năm 2010 với tư cách là điều phối tập huấn và phó giám đốc.
Cô đã lên ý tưởng và là một trong nhóm lãnh đạo của Dự Án Bách Khoa Nhân Học (Humanitarian Encyclopedia Project)
Cô đã từng làm việc trong nơi có bối cảnh nhạy cảnh và hậu xung đột, trong hơn 16 năm – tại văn phòng quản lý và cả trên thực địa.
Cô từng điều phối quá trình chuyển hóa (có tính tổ chức và tập thể) và điều phối những dự án hợp tác đa ngành. Cô có chuyên môn trong mảng kết nối cộng đồng, thay đổi trong tổ chức và kiến tạo các cách tiếp cận cho phép sự tham gia của cá nhân.
Edith tích hợp GNH vào nội dung giảng dạy của mình cũng như trong cuộc sống riêng, Vào tháng 9 năm 2016, cô trở thành người điều phối phong trào Tổng Hạnh Phúc Quốc Dân tại Thụy Sĩ. Cô là thành viên của Eurasia từ năm 2014.